Regulamin i polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wrozkaarkadia.pl prowadzony jest Agnieszkę Janeczko, 20-573 Lublin, ul Szafirowa 3, telefon i adres e-mail: +48 507 198 481, arkadia225@wp.pl, NIP:7131296720,REGON: 431021008 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

2. Regulamin niniejszy stosuje się do zawieranych umów poprzez stronę internetową www.wrozkaarkadia.pl

3. Definicje:

a) Strona internetowa sklepu – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.wrozkaarkadia.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówienia,

c) Sprzedawca – Agnieszka Janeczko, 20-573 Lublin, ul Szafirowa 3, telefon i adres e-mail: +48 507 198 481, arkadia225@wp.pl, NIP:7131296720,REGON: 431021008 

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, osoba, która ukończyła 18 lat.

e) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą, które określa w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów lub Usług.

f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

g) Produkt – dostępny w Sklepie internetowym produkt ruchomy, będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

h) Usługa – usługa to wróżba, porada, zabieg energetyczny polegający na oczyszczeniu aury lub ciała fizycznego z negatywnych energii lub doenergetyzowanie energetyczne, jak również analiza pisemna lub konsultacja telefoniczna z zakresu ezoteryki,

i) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów i Usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów i Usług, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów i Usług lub usuwanie ich z koszyka,

j) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura bez Vat lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

k) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu

l) Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie wyłącznie poprzez stronę www.wrozkaarkadia.pl.

3. Zamówienie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, może być składane 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, Kupujący winien podać potrzebne dane, które umożliwią realizacje zakupionej Usługi lub Produktu.

5. Wybór zamawianych Produktów lub Usług przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Kupujący ma możliwość́ modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu lub Usługi. W tym celu należy kierować się̨ wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Natomiast w sytuacji, kiedy Kupujący będzie chciał dokonać zmian w danych po skutecznym złożeniu Zamówienia, powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać́ informacje dotyczące:

a) zamówionych Produktów lub Usług,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują̨),

c) wybranej formy płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowe wolne będą realizowane następnego dnia roboczego.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail.

10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu lub zrealizowanej Usługi.

11. Czas realizacji Zamówienia Produktu (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 4 dni robocze.

12. Zrealizowanie usługi w zakresie wróżb to max. 3 dni robocze od zaksięgowania się płatności na koncie Administratora i podania wszystkich niezbędnych danych. Możliwe jest ustalenie innego dogodnego dla Kupującego czasu realizacji usługi na wyraźną prośbę.

13. Realizacja zabiegów energetycznych następuje w czasie uzgodnionym drogą mailową pomiędzy Kupującym a wróżką Arkadią.

14. W przypadku wróżb pisemnych realizacją zamówienia jest wysłanie pisemnej wróżby na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy lub Messengera.

15. W przypadku sesji wróżb typu seans osobisty czas realizacji może trwać do tygodnia czasu i ustalany jest poprzez kontakt drogą mailową lub telefoniczną między Kupującym a wróżką Arkadią. Seans taki może trwać do godziny czasu.

16. W przypadku wróżb poprzez rozmowę przez telefon lub poprzez inny komunikator z wróżką Arkadią czas realizacji usługi to max. 3 dni, i taka rozmowa może trwać do godziny czasu.

17. Realizacja zabiegów energetycznych na odległość następuje bez udziału Kupującego po wcześniejszym ustaleniu dnia realizacji takiej usługi, jak również wtedy, gdy Kupujący prześle na adres email arkadia225@wp.pl, czy formularz kontaktowy potrzebnych danych do realizacji zamówienia.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura bez VAT).

4. Kupujący niebędący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania rachunku lub faktury bez VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a) przelew z góry na rachunek bankowy

b) za pośrednictwem platformy Paynow, płatności BLIK, PayPal, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności

c) płatność PayPal – obsługa tylko zamówień zagranicznych.

6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 5 a) i 5 b)niniejszego paragrafu, Produkt wysyłany jest do Kupującego w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy nr PL 05 1140 2004 0000 3602 7704 7984 W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.

8. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 5. DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Polski a Usług online na terytoriom całego świata.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską InPost,

b) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.

3. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

10. Termin dostarczenia Produktów do Kupującego wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

d) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, minerały, świece, zioła, suplementy diety.

e) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) Z uwagi na specyfikę oferowanych usług przez Platformę reklamacje po wykonaniu Usługi nie będą uwzględniane. Nie da się bowiem dać gwarancji na zaistnienie pozytywnego wyniku usług oferowanych przez Platformę, ponieważ zależy on nie tylko od działań wróżki Arkadii, ale przede wszystkim od starań Kupującego.

g) Kupujący ma prawo do reklamacji, gdy została dokonana płatność a usługa nie została wykonana.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. W przypadku przesyłek wysłanych i nieodebranych przez Kupującego (przesyłka zostaje zwrócona Sprzedającemu) oraz przypadku nieodebrania przez Kupującego dostarczonego towaru we wskazanym terminie dostawy. Sprzedającemu przysługuje prawo do domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania przez niego Umowy, w tym zwrotu kosztów wysyłki towaru oraz przesyłki zwrotnej do Sprzedającego. W przypadku nieodebrania przesyłki, Klient traci prawo do darmowej dostawy i zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysyłki zamówienia do Klienta i kosztem przesyłki zwrotnej do Sprzedającego.

§ 7. REKLAMACJA

I. Reklamacje dotyczące wadliwych Produktów

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zatytułowane „Reklamacja” i należy ją przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: arkadia225@wp.pl

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni w formie pisemnej – drogą  elektroniczną. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu lub przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością .

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

11. Powyższe, dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zrealizowanie zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Platformy jest firma:
  Agnieszka Janeczko
  ul. Szafirowa 3
  20-573 Lublin
  NIP: 713-129-67-20
  Regon: 431021008
 3. Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmują informacje potrzebne do wykonania usługi:
  – w przypadku wróżb: imię, data urodzenia, telefon, adres mailowy;
  – w przypadku usług energetycznych – imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, miasto zamieszkania, telefon, adres mailowy.

– w przypadku zakupu Towaru – imię i nazwisko oraz dokładny adres

4) Dane osobowe potrzebne do wykonania usług są poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5) Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

7) Dane osobowe Kupujących nie są przekazywane innym podmiotom komercyjnym.

8) Kupujący ma prawo żądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarza Administrator. Ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia z serwerów Administratora.

9) Po wykonaniu usługi i cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przechowywane tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

10) Dane osobowe Użytkowników, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na zlecenie usługi, nie są przechowywane i przetwarzane.

11) Administrator stosuje technologie śledzące działania Użytkownika na stronie https://www.wrozkaarkadia.pl. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Zbiera się dane demograficzne, informacje o zachowaniu i używanych technologiach. Zbierane dane są niezbędne do prowadzenia i działania serwisu.

12)W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy arkadia225@wp.pl lub poprzez formularz kontaktowy na Platformie.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie www.wrozkaarkadia.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie internetowej www.wrozkaarkadia.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.wrozkaarkadia.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 rok